Spojená škola internátna v Levoči

Spojená škola internátna v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2
05401 Levoča
IČO: 42090199

Informácie o inštitúcii Spojená škola internátna v Levoči

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.

 

Základná škola

 

Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím navštevujú žiaci nevidiaci, žiaci so zvyškami zraku, žiaci slabozrakí aj žiaci s kombinovaným postihnutím (k zrakovému sa pridružuje rečové, sluchové či telesné postihnutie).

Žiaci sú prijímaní na základe vyplneného Návrhu na prijatia žiaka.

Od školského roku 2009/2010 sa v prvom a piatom ročníku žiaci začnú vzdelávať podľa školského vzdelávacieho programu.

Ak má žiak niektorú z porúch učenia, môžu mu učitelia z predmetov, ktoré táto porucha ovplyvňuje, vypracovať individuálny vzdelávací plán.

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa postupuje podľa Pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, pričom sa prihliada na Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podľa Vyhlášky o špeciálnych školách smie byť v jednej triede v 1. až 5. ročníku maximálne 8 žiakov a v 6. až 9. ročníku maximálne 10 žiakov.

Vzdelávanie nevidiacich žiakov prebieha prevažne na hmatovej a sluchovej báze. Pri písaní používajú pichtove stroje, ktoré tlačia text v bodovom braillovom písme. Týmto písmom sú napísané aj učebnice, ktoré majú žiaci k dispozícii. Pri vyučovaní sa používa veľa názorných pomôcok. Individuálna práca so žiakom je samozrejmosťou.

Pri vzdelávaní slabozrakých sa pracuje aj so zrakom – žiaci píšu perom alebo fixou do špeciálnych zošitov a čítajú zväčšené texty. Pri práci používajú optické pomôcky, ktoré im najviac vyhovujú. Najviac si pomáhajú ručnými a televíznymi lupami.

Vzdelávanie žiakov so zvyškami zraku je kombináciou vzdelávania nevidiacich a slabozrakých. Našou snahou je, aby žiaci využili každý zvyšok zraku, ktorý majú, ale prísne dbáme nato, aby sme ich zrakovou prácou nepreťažili.

 

Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Levoča

Vzdeláva žiakov s viacnásobným postihnutím – zrakovým, mentálnym a telesným.

V škole poskytujeme vzdelanie v siedmich triedach, v ktorých je zaradených 46 žiakov a podľa stupňa postihnutia môžu byť vzdelávaní vo variante vo variante A, B a C. Máme tri triedy, kde sú zaradení žiaci s variantom A, dve triedy s variantom B a C a dve triedy pre viacnásobne postihnutých žiakov. V škole sa môžu vzdelávať aj žiaci, ktorí sú odkázaní na bezbariérové prostredie a žiaci, ktorí sú oslobodení do dennej dochádzky do školy.

Ciele výchovy a vzdelávania

Učebné osnovy ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím vychádzajú z osnov pre špeciálne školy s mentálnym postihnutím. Sú upravené s prihliadnutím na zrakové poškodenie, v triede pre žiakov s viacnásobným postihnutím aj na telesné postihnutie. Žiaci vzdelávaní vo variante C postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Sú vedení k nácviku v priestorovej orientácii a samostatnému pohybu a v rámci hodín individuálne tyflopedické cvičenia sa zdokonaľujú v sebaobslužných činnostiach.

Hlavný dôraz kladieme na rozvíjanie individuálnych schopností a zručností žiaka, aby boli pripravení na profesionálnu prípravu, aby si osvojili správne postoje a dobrý vzťah k svojmu okoliu, spoločnosti, aby boli pripravení na praktický život a prirodzené začlenenie do spoločnosti.

 

Špeciálna materská škola internátna

 

ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím navštevujú deti od 3 – 6 rokov, (prípadne do 7 rokov pri doklade školskej dochádzky) so zrakovým a mentálnym postihnutím.

V tomto školskom roku máme 13 detí, ktoré sú začlenené v dvoch triedach Slniečko a Lienka pri vzdelávacom procese. Popoludní pracujú v jednej výchovnej skupine. Sedem detí denne dochádza do škôlky a 6 detí je ubytovaných na internáte.

 

Deti sa budú vzdelávať v novo zrekonštruovaných priestoroch materskej školy.

Ciele výchovy a vzdelávania

Ciele výchovy v materskej škole sú podobné ako bežných materský školách. Pri vzdelávaní zrakovo postihnutých detí však musíme prihliadať na určité špecifiká, ktoré sú typické pre zrakovo postihnutých.

Učiteľky MŠ učia deti rozvíjať kompenzačné zmysly. Ak zrak nemôže dieťa využívať od narodenia alebo od útleho veku, musíme ho naučiť, ako čo najefektívnejšie využiť ďalšie štyri zmysly – sluch, hmat, čuch a chuť.

Na kompenzáciu zraku sluchom učíme dieťa využívať: zvukové hračky, interaktívne pulty, rytmické nástroje, melodické nástroje, píšťalky, zvukové majáky, zvukové pexeso, zvukové kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých, auditívne pomôcky, rozprávky a nahrávky zvukov, rôzne bežné predmety z okolia a pod.

Hmat je pre nevidiace dieťa veľmi dôležitý pre dobrú orientáciu v priestore, ale aj pre každodennú činnosť, či vyučovací proces. Hmatanie rukami rozvíjame každodennou činnosťou, ktorú dieťa vykonáva samé, alebo s našou pomocou „ruka v ruke“.

Pozitívny prínos informácií získaných prostredníctvom hmatania nohou spočíva v bezprostrednosti a rýchlosti ich spracovania zrakovo postihnutým. Deti sa učia rozlišovať rôzne povrchy nielen hmataním rukami, ale aj nohami v triede, aj v teréne.

Už v predškolskom veku sa učia orientovať sa v šesťbode a na klinčekovej tabuľke a pripraviť sa na zvládnutie bodového písma. Čuch a chuť obohacujú poznanie človeka. Môžu byť spojené s príjemnými a nepríjemnými pocitmi a majú pre dieťa aj bezpečnostný význam.

V hrách získava dieťa nové poznatky a skúsenosti. Vytváraním rôznych životných situácií sa dieťa učí správne reagovať a zároveň sa uňho posilňujú kladné povahové a charakterové vlastnosti. Pri všetkých druhoch hier je dôležitá prítomnosť učiteľky, ktorá vie deti usmerniť, poradiť a pomôcť im, menej aktívne deti zaktivizovať alebo príliš aktívne deti správne zamestnať.

Zrakovo postihnuté deti zaostávajú v sebaobsluhe a to z dôvodu slabého sociálneho prostredia, alebo príliš úzkostlivej starostlivosti rodičov. Sú to dva extrémy, ktoré musia učiteľky MŠ pri výchove zverených detí zvládnuť.

Aj v našej materskej škole sa deti pripravujú na vstup do školy.

 

ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

V tejto škole sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú intelekt v norme, ich komunikačné schopnosti sú však narušené. Môžu to byť žiaci s chybou reči, alebo tí, ktorí majú problémy s čítaním (dyslexia) či písaním (dysgrafia).

 

Žiaci s NKS sa vzdelávajú podľa rámcových učebných plánov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie pre základné školy a triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

 

Všetky vyučovacie predmety vyučujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia. Všetky aktivity, metódy a postupy smerujú k rozvíjaniu komunikačnej schopnosti detí a žiakov a prelínajú sa celým vyučovacím procesom.

 

Najnižší počet žiakov v triede pre žiakov s NKS sú 4 . Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s NKS v prípravnom až piatom ročníku je 8, v šiestom až deviatom ročníku 10 žiakov. Preto je možné pracovať s každým žiakom individuálne. Ak je to potrebné, majú žiaci individuálny vzdelávací plán. Sú skúšaní a hodnotení s ohľadom na ich postihnutie.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy internátnej

Dušan Netík, zástupca riaditeľa pre Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a vedúci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Mgr. Viera Kamenická, zástupca riaditeľa pre Špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnu, Špeciálnu materskú školu a Praktickú školu

 

E-mail: skola@nevidiaci.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit